رنگبرداری فرش

 1. رنگبرداری فرش
  1. در مواقعی ممکن اسن شما نیازمند خدمات رنگبرداری فرش شوید.
  2. زمانیکه فرش شما طی شرایط نا مساعد و یا شست شوی غیر اصولی دچار رنگ دهی شده باشد.
  3. رنگ دهی می تواند ظاهر و زیبایی فرش شما را از بین ببرد.
  4. و به همین دلیل اکثر افراد از خدمات رنگ برداری قالی استفاده می‌کنند.
  5. رنگ برداری فرش توسط نیروی انسانی و با استفاده از تخصص و مهارت خاصی انجام می‌شود.
  6. البته رنگ برداری یک فرش با توجه به نوع آن متفاوت می باشد.
  7. در بیشتر مواقع فرش های دست بافت دچار رنگ دهی می شود.
  8. زیرا اکثر رنگ های به کار رفته در ساختار این فرش ها طبیعی بوده و طی تماس داشتن آنها با آب این رنگ ها را پس میدهند.
  9. که ممکن است باعث ترکیب رنگ در بافت فرش شوند.
  10. رنگ برداری فرش ماشینی
   1. در بیشتر مواقع فرش ماشینی در حین شست شو دچار رنگ دهی البته بیشتر در قالیشویی مجهز این گونه است .
   2. و اکثر خدمات مربوط به رنگ برداری این قالی ها در اثر ریختن رنگ روی آن ایجاد می شود.
   3. گاهی ممکن است در شرایط مختلف فرش شما توسط سایر رنگ ها جوهرها و یا مواد غذایی آلوده شود.
   4. در این هنگام بخش عظیمی از زیبایی فرش شما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
   5. به همین دلیل می توانید از خدمات رنگ برداری در قالی شویی ها استفاده کنید.
   6. نحوه انجام این کار در فرش های ماشینی از فرش دست بافت متفاوت می باشد.
   7. گاهی ممکن است رنگ ایجاد شده در آن با شست شو طی چند مرحله از بین برود.
   8. در این شرایط دیگر نیاز به سایر مراحل رنگ برداری نمی باشد.
   9. اما اگر این رنگ ها با این روش از بین نرفت برای خارج کردن رنگ از آن از ابزارها و مواد مخصوص استفاده می شود.
   10. برای این کار رنگ های موجود روی فرش با استفاده از مواد مخصوص برداشته می شود.
   11. یکی از این مواد شامل آمونیاک محلول سدیم کربنات سدیم پریدین و غیره می باشد.
   12. البته چگونگی استفاده از این مواد در هنگام رنگ برداری بسیار مهم می باشد.
   13. به همین دلیل فرآیند رنگ برداری باید توسط استاد کار مخصوص در این زمینه انجام شود.
  11. رنگ برداری در قالی دست بافت
   1. اکثر فرش های دست بافت در هنگام شست شو دچار ترکیب رنگ می شوند.
   2. زیرا در ساختار این فرش ها از نخ ها و رنگ های طبیعی استفاده شده است.
   3. به همین دلیل شست شوی فرش دست بافت باید به صورت اصولی انجام شود تا فرش دچار رنگ دهی نشود.
   4. در این فرش ها رنگ قسمت های تیره به سمت رنگ قسمت های روشن تر می رود و فرش تان دچار ترکیب رنگ می شود.
   5. رنگ رفتگی سبب می‌شود تا قسمت های تیره رنگ اولیه خود را از دست داده و روشن تر شوند.
   6. که این امر سبب کهنگی فرش نیز می‌شود.
   7. در فرایند رنگ بری یا قلم کاری با استفاده از مواد این رنگ ها را از بین می برند.
   8. ممکن است ترکیب رنگی ایجاد شده در فرش دست بافت طی شست شو از بین برود.
   9. برای شست شوی فرش دست بافت در چنین شرایطی از سود سوزآور نیز استفاده می‌کنند.
   10. در هنگام رنگ برداری از فرش دست بافت از موادی مانند:
   11. دی کرومات، اسید سولفوریک ، ترکیبات فرمالدئید ، کلر ، ازن هیدروسولفیت سدیم و غیره استفاده می شود.
  12. رنگ برداری قالی های کرکی و پشمی
   1. در برخی از مکان‌ها استفاده از فرش های کرکی و پشمی رواج دارد.
   2. همچنین این فرش ها می توانند گرما را در مدت زمان بیشتری در ساختار خود حفظ کنند.
   3. به همین دلیل در هنگام فصل زمستان استفاده از آنها افزایش می‌یابد.
   4. فرش های کرکی و پشمی نیز می‌توانند طی شست وشوی غیر اصولی دچار رنگ دهی شوند.
   5. برای از بین بردن این رنگ دهی مقداری هیدروسولفیت را به همراه ماست ترش و آب گرم مخلوط کنید.
   6. این محلول را در محل رنگ دهی شده بریزید.
   7. در انتهای کار برای خارج کردن کامل رنگ روی این مواد از جوش شیرین استفاده کنید.
   8. اگر که انجام این فرایند ها مشکل ایجاد شده درا از بین نبرد می‌توانید دستمال آغشته به چای را بر محل مورد نظر بکشید.
   9. و آرام ماساژ دهید این امر می تواند سبب رنگ بری این نوع فرش ها شود.
  13. رنگ برداری در منزل
   1. گاهی رنگ ایجاد شده روی فرش شما با استفاده از مواد مخصوص می‌تواند از بین برود.
   2. و لازم نیست از خدمات رنگ برداری قالی شویی ها استفاده کنید.
   3. برای مثال شما می توانید رنگ ایجاد شده توسط لاک را با استفاده از الکل و یا استون از بین ببرید.
 در مواقعی ممکن اسن شما نیازمند خدمات رنگبرداری فرش شوید.
زمانیکه فرش شما طی شرایط نا مساعد و یا شست شوی غیر اصولی دچار رنگ دهی شده باشد.
 رنگ دهی می تواند ظاهر و زیبایی فرش شما را از بین ببرد.
 و به همین دلیل اکثر افراد از خدمات رنگ برداری قالی استفاده می‌کنند.
 رنگ برداری فرش توسط نیروی انسانی و با استفاده از تخصص و مهارت خاصی انجام می‌شود.
 البته رنگ برداری یک فرش با توجه به نوع آن متفاوت می باشد.
 در بیشتر مواقع فرش های دست بافت دچار رنگ دهی می شود.
 زیرا اکثر رنگ های به کار رفته در ساختار این فرش ها طبیعی بوده و طی تماس داشتن آنها با آب این رنگ ها را پس میدهند.
 که ممکن است باعث ترکیب رنگ در بافت فرش شوند.

رنگ برداری فرش

 

رنگ برداری فرش ماشینی

 در بیشتر مواقع فرش ماشینی در حین شست شو دچار رنگ دهی البته بیشتر در قالیشویی مجهز این گونه است .
و اکثر خدمات مربوط به رنگ برداری این قالی ها در اثر ریختن رنگ روی آن ایجاد می شود.
 گاهی ممکن است در شرایط مختلف فرش شما توسط سایر رنگ ها جوهرها و یا مواد غذایی آلوده شود.
 در این هنگام بخش عظیمی از زیبایی فرش شما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
 به همین دلیل می توانید از خدمات رنگ برداری در قالی شویی ها استفاده کنید.
 نحوه انجام این کار در فرش های ماشینی از فرش دست بافت متفاوت می باشد.
 گاهی ممکن است رنگ ایجاد شده در آن با شست شو طی چند مرحله از بین برود.
 در این شرایط دیگر نیاز به سایر مراحل رنگ برداری نمی باشد.
 اما اگر این رنگ ها با این روش از بین نرفت برای خارج کردن رنگ از آن از ابزارها و مواد مخصوص استفاده می شود.
 برای این کار رنگ های موجود روی فرش با استفاده از مواد مخصوص برداشته می شود.
 یکی از این مواد شامل آمونیاک محلول سدیم کربنات سدیم پریدین و غیره می باشد.
 البته چگونگی استفاده از این مواد در هنگام رنگ برداری بسیار مهم می باشد.
 به همین دلیل فرآیند رنگ برداری باید توسط استاد کار مخصوص در این زمینه انجام شود.

 

رنگ برداری فرش ماشینی

 

 

رنگ برداری در قالی دست بافت

 اکثر فرش های دست بافت در هنگام شست شو دچار ترکیب رنگ می شوند.
 زیرا در ساختار این فرش ها از نخ ها و رنگ های طبیعی استفاده شده است.
 به همین دلیل شست شوی فرش دست بافت باید به صورت اصولی انجام شود تا فرش دچار رنگ دهی نشود.
 در این فرش ها رنگ قسمت های تیره به سمت رنگ قسمت های روشن تر می رود و فرش تان دچار ترکیب رنگ می شود.
رنگ رفتگی سبب می‌شود تا قسمت های تیره رنگ اولیه خود را از دست داده و روشن تر شوند.
 که این امر سبب کهنگی  فرش نیز می‌شود.
 در فرایند رنگ بری یا قلم کاری با استفاده از مواد این رنگ ها را از بین می برند.
 ممکن است ترکیب رنگی ایجاد شده در فرش دست بافت طی شست شو از بین برود.
 برای شست شوی فرش دست بافت در چنین شرایطی از سود سوزآور نیز استفاده می‌کنند.
 در هنگام رنگ برداری از فرش دست بافت از موادی مانند:
 دی کرومات، اسید سولفوریک ، ترکیبات فرمالدئید ، کلر ، ازن هیدروسولفیت سدیم و غیره استفاده می شود.

 

رنگ برداری قالی های کرکی و پشمی

در برخی از مکان‌ها استفاده از فرش های کرکی و پشمی رواج دارد.
 همچنین این فرش ها می توانند گرما را در مدت زمان بیشتری در ساختار خود حفظ کنند.
 به همین دلیل در هنگام فصل زمستان استفاده از آنها افزایش می‌یابد.
 فرش های کرکی و پشمی نیز می‌توانند طی شست وشوی غیر اصولی دچار رنگ دهی شوند.
 برای از بین بردن این رنگ دهی مقداری هیدروسولفیت را به همراه ماست ترش و آب گرم مخلوط کنید.
 این محلول را در محل رنگ دهی شده بریزید.
 در انتهای کار برای خارج کردن کامل رنگ روی این مواد از جوش شیرین استفاده کنید.
 اگر که انجام این فرایند ها مشکل ایجاد شده درا از بین نبرد می‌توانید  دستمال آغشته به چای را بر محل مورد نظر بکشید.
 و آرام ماساژ دهید این امر می تواند سبب رنگ بری این نوع فرش ها شود.

رنگ برداری در منزل

گاهی رنگ ایجاد شده روی فرش شما با استفاده از مواد مخصوص می‌تواند از بین برود.
 و لازم نیست از خدمات رنگ برداری قالی شویی ها استفاده کنید.
 برای مثال شما می توانید رنگ ایجاد شده توسط لاک را با استفاده از الکل و یا استون از بین ببرید.

Rate this post

شستشوی فرشلکه های روی فرشمراقبت از فرش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.