قالی شوئی مادران

این قالیشویی یکی از برترین قالیشویی های کشور است که در حال فعالیت است و شما برای دسترسی به این شرکت بهتر است که شماره ی ۱۴۰۴ را شماره گیری کنید .

البته این شرکت یا قالی شوئی مادران فعالیت های دیگر هم دارد از جمله ی این فعالیت ها می توان به مبل شویی اشاره نمود