رسیدن به عنوان بهترین قالیشویی از نظر اعتبار به عوامل مختلفی بستگی دارد.