یکی از عوامل گسترش بازار صنف قالیشویی مادر محدوده سرویس دهی ما می باشد.