قالیشوئی مادر و سیکل کاری این شرکت

  1. قالیشوئی مادر و سیکل کاری این شرکت
    1. شما مشتری محترم بعد از تماس و دادن آدرس منزل به این شرکت توسط کارمندان به شما اعلام میشود در چه زمانی حضور داشته باشید تا برای بردن فرش به شما مراجه شود سرویس کاران شرکت بعد از حضور در منزل شما و روئیت فرش به شما طریقه شستشو و قیمت آن را تعیین و بعد از توافق به شما قاکتور می دهد
    2. بعد از حمل فرش یا فرش های شما به کارخانه به نوبت کار ها انجام و فرش شما شسته و خشک می شود و یعد از سه یا چهار روز یک روز قبل به شما اطلاع می د هند که فردا در منزل باشید تا یه شما تحویل دهند و در ساعت مقرر توسط سرویس کاران این شرکت فرش شما به منزل آورده و تحویل می دهند
    3. در صورت هر گونه مشکل در ارابطه با شستشو و حل و نقل فرش شما شرکت پاسخگو است و تمام سعی خود را در حفظ و رضایت شما مشتری عزیز به کار برده و از هم واجبات مدیریت این شرکت است الزم به توضیح است فرش ها بعد از شسته شدن کنترل کیفیت می شود و اگر ایرادی باشد یا الزم به شستشوی مجدد باشد اینکار انجام می شود و سعی می شود که عالوه بر رضایت میشود در طول سال فرش خود را شستشوی نمود و فقط یه اسفند ماه و شلوغی کار بسنده نکنید.
    4. قالیشوئی مادر در قالیشوئی اعلاء و قالیشوئی سالار (شهرک پرند)پاسخگوی نیاز شما شهروندان حتی روزهای جمعه و روز های تعطیل می باشد.
شما مشتری محترم بعد از تماس و دادن آدرس منزل به این شرکت توسط کارمندان به شما اعلام میشود در چه زمانی حضور داشته باشید تا برای بردن فرش به شما مراجه شود سرویس کاران شرکت بعد از حضور در منزل شما و روئیت فرش به شما طریقه شستشو و قیمت آن را تعیین و بعد از توافق به شما قاکتور می دهد
بعد از حمل فرش یا فرش های شما به کارخانه به نوبت کار ها انجام و فرش شما شسته و خشک می شود و یعد از سه یا چهار روز یک روز قبل به شما اطلاع می د هند که فردا در منزل باشید تا یه شما تحویل دهند و در ساعت مقرر توسط سرویس کاران این شرکت فرش شما به منزل آورده و تحویل می دهند
در صورت هر گونه مشکل در ارابطه با شستشو و حل و نقل فرش شما شرکت پاسخگو است و تمام سعی خود را در حفظ و رضایت شما مشتری عزیز به کار برده و از هم واجبات مدیریت این شرکت است الزم به توضیح است فرش ها بعد از شسته شدن کنترل کیفیت می شود و اگر ایرادی باشد یا الزم به شستشوی مجدد باشد اینکار انجام می شود و سعی می شود که عالوه بر رضایت میشود در طول سال فرش خود را شستشوی نمود و فقط یه اسفند ماه و شلوغی کار بسنده نکنید.
قالیشوئی مادر در قالیشوئی اعلاء و قالیشوئی سالار (شهرک پرند)پاسخگوی نیاز شما شهروندان حتی روزهای جمعه و روز های تعطیل می باشد.
۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.